Formål og historie

PrintGem som PDF

Formål og historie

effektivitet.dk's formål er at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed

effektivitet.dk formidler viden om udvikling og ledelse primært indenfor produktion, logistik og administrative funktioner.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, møder, konferencer, medlemsmagasinet Effektivitet og vores hjemmeside.

effektivitet.dk er en forening for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.

effektivitet.dk har i dag mere end 400 personlige medlemmer og ca. 100 firmamedlemmer.

effektivitet.dk er en selvejende forening, som alene virker for at opfylde foreningens formål. Bortset fra sekretariat og administration arbejdes der på frivillig basis i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. effektivitet.dk har ingen tilknytning til organisationer eller virksomheder. Dette sikrer effektivitet.dk's uvildighed.

effektivitet.dk, tidligere Dansk Rationaliserings Forening, blev stiftet i 1948

Foreningen startede med ca. 75 medlemmer nogle af drivkræfterne var bl.a. nedenstående personer:

  • Ingeniør Brenting (formand)
  • Kontorchef Gytkjær (næstformand)
  • Civilingeniør Westh (sekretær)
  • Civilingingeniør E. H. Matthiesen (kasserer)
  • Ingeniør Rosvale
  • Ingeniør Kiær Nielsen
  • Civilingingeniør Biel-Nielsen
  • Cand. polit. Holger Eriksen

Ordet "rationalisering" er afledt af "rationel" d.v.s. et synonym til "fornuftig". Man skulle arbejde fornuftigt, effektivt og systematisk, hvor man måske tidligere i højere grad havde baseret sig på intuitiv erfaring og tradition.

Tidens tema var opbygning af landets produktionsapparat efter krigen. Foreningens formål var at fremme udviklingen af og øge kendskabet til de metoder og teknikker, som - baseret på teoretisk viden og praktiske erfaringer - kunne forbedre en virksomheds miljø samt effektivisere dens funktionsområder - dvs. være rationel. Oprindeligt blev der først og fremmest fokuseret på teknisk rationalisering. Blandt det første emner var arbejdsstudier, MTM-analyser og lignende.

Senere kom automatiseringsbølgen, og nu var opmærksomheden rettet mod rigtigt valg af produktionsudstyr og den dertil hørende arbejdsforberedelse. Det var i den periode, hvor større virksomheder etablerede specielle afdelinger til forberedelse og gennemførelse af investeringer. Kravene til medarbejdernes viden ændrede sig naturligvis tilsvarende, og Dansk Rationaliserings Forening fulgte med.

Efterhånden som betydningen af rationelle arbejdsgange i de administrative processer blev erkendt blev disse indlemmet i Dansk Rastionaliserings Forenings arbejdsfelt.

I dag er investeringsafdelingerne nedlagte og antallet af medarbejdere på værkstedsgulvet reduceret.

Den vigtigste udfordring er nu evnen til at indpasse sig i den globale sammenhæng, som virksomhederne skal fungere i. Det stiller krav om et højt uddannelsesniveau hos medarbejderne, empowerment af disse på alle niveauer, og ikke mindst evnen til at arbejde tværfagligt i teams.

En rationel arbejdsmåde på alle områder såvel i den direkte produktion, håndtering og transport som i administration og styring er mere nødvendig for den enkelte virksomhed end nogensinde for at klare sig i den internationale konkurrence.

Dansk Rationaliserings Forening er fulgt med i denne udvikling og lægger idag hovedvægten på netværksopbygning, vidensformidling og uddannelse indenfor områder som logistik, ressourcestyring, projekt/teamudvikling, IT-værktøjer til understøtning af processerne samt naturligvis fortsat rationalisering i bred forstand. I tråd hermed har Dansk Rationaliserings Forening siden 1993 været ansvarlig for den internationale APICS/CPIM-uddannelse i Danmark.

Dette "at arbejde rationelt" var ikke overstået i Danmark på nogle år efter krigen. Det er en stadig forbedringsproces, som den professionelle gennem hele sit virke følger og gerne bidrage til.

På generalforsamlingen i 2009 blev det besluttet, at foreningen skal hedder effektivitet.dk.

Vedtægter

Du kan se foreningens vedtægter, med de ændringer der blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 11. maj 2017, her.