MADE styrker Produktion i Danmark med bevågenhed overfor internationalt samarbejde

PrintGem som PDFGoogle Translate

MADE styrker Produktion i Danmark med bevågenhed overfor internationalt samarbejde

”Hvis Danmark fortsat skal være et velstående og dynamisk samfund, skal Danmark også i fremtiden være et stærkt produktionsland.”

Af Merete Nørby, menn@dtu.dk

- Sådan indledes et fælles DI og CO-industri dokument med anbefalinger til, hvordan der kan skabes bedre rammer for produktion i Danmark. MADE er en vigtig brik i denne udvikling.
Den første anbefaling for at understøtte Danmark som produktionsland lyder på, at den tekniske forskning skal tilføres ekstra 1,2 mia. kr. i 2017, stigende til 3,5 mia. kr. om året i 2025. Danske virksomheder efterspørger nemlig i særlig grad teknisk forskning f.eks. i ny og smartere produktion, herunder digitalisering af processer, produkter og services og materialer.
MADE er et eksempel på, at det nytter at investere i teknisk forskning og produktion i Danmark. Siden foreningens etablering er medlemstallet steget markant. Der er igangsat 33 PhD projekter, hvor unge forskere arbejder med problemstillinger, knyttet direkte til en af de industrielle MADE partnere. PhD forskerne har base på et universiteter, tilknyttet MADE, og de er samtidig en del af en arbejdsgruppe, en såkaldt ’work package’, der går på tværs af flere universiteter og flere virksomheder. Der er i alt 9 arbejdsgrupper centreret om hver sit produktionsunderstøttende forskningstema. Ud over arbejdet inden for den enkelte arbejdsgruppe, samarbejdes der også på tværs. F.eks. afholdtes i marts et PhD seminar, hvor PhD’erne på tværs af arbejdsgrupper besøgte virksomhederne Danish Crown, Juliana Drivhuse og Universal Robots. Her blev de præsenteret for konkrete udfordringer, som de efterfølgende skulle give deres bud på løsninger til.
Ved at udnytte stærke faglige kompetencer, evner til tværdisciplinært samarbejde og mod til at tænke anderledes skabes ny viden, der er direkte anvendelig i produktionen.
På MADE’s generalforsamling var der fokus på, hvad der sker i udlandet og herunder i særlig grad i USA, hvor der i disse år gennemføres en re-manufacturing. Mange virksomheder forsøger at tage produktion tilbage og genopbygge deres økosystem i USA.
Henrik I. Christensen, der er professor ved Georgia Tech og dybt involveret i de tiltag, der skal styrke amerikansk produktion, havde også gode råd til Danmark:
”Det, der er vigtigt for dansk industri, er at finde en niche. Der, hvor vi i Danmark er gode, er til at lancere høje IQ produkter med meget intelligens og høj kvalitet, en kvalitet der i Danmark er meget højere end i USA. Vi kan spille på, at vi har god forskning i Danmark og veluddannede medarbejdere, og vi har mulighed for at differentiere os i forhold til USA.
Styrken i MADE er klart netværket. Man har fået danske produktionsvirksomheder, der aldrig tidligere var i samme lokale, og som ikke havde et medie, hvor de kunne tale sammen, til at sidde ned og snakke med hinanden. Samtidig er der bygget relationer mellem universiteter og virksomheder, som betyder, at professorer fra danske uddannelsesinstitutioner kommer ud på fabriksgulvet og ser, hvordan tingene fungerer i den praktiske verden. Det tager de med tilbage i klasselokalet og bruger det som cases i deres undervisning. Det betyder også, at de PhD. studerende bliver vejledt meget bedre om, hvad der er svært i praksis.”
Resultatet er, at forskerne arbejder med problemstillinger, der kan hjælpe virksomhederne, og virksomhederne tager ny viden til sig og forbedrer deres produktion og forretning.

Ikoner _MADE_UK_Bredformat


Læs de konkrete virksomhedseksempler på styrket 
produktionsevne i den efterfølgende artikel på side 19.

MADEs fremadrettede fokus i 2016-2017 bliver:

  1. At sikre implementering af forskningsresultater fra de mange akademiker-virksomhed samarbejder.
  2. At bygge videre på MADE’s potentiale, og nå endnu flere produktionsvirksomheder i Danmark.
  3. At adressere den 4. industrielle revolution i en dansk kontekst.
  4. At styrke internationalt samarbejde.

MADE ud over landets grænser

En central aktivitet i styrkelsen af det internationale samarbejde er Danmarks deltagelse i et stort europæisk samarbejde KIC AVM  - med fokus på ’Added Value Manufacturing’=Værdiskabende produktion. KIC står for Knowledge Innovation Communities (KIC), og det er en organisation, der gør det muligt for danske virksomheder og universiteter at blive del af et europæiske innovations- og udviklingssamarbejde inden for et specifikt område. Det er European Institute of Innovation and Technology (EIT) under EU, der finansierer en række KICs. EITs målsætning er, at et styrket samarbejde på tværs af universiteter, myndigheder og erhvervsliv skal fremme vækst og konkurrencedygtighed, og skabe nye arbejdspladser i Europa. KIC målet er, at øge den værdiskabende produktion i Europa, og dermed skabe stærke bæredygtige industrielle økosystemer. KIC vil tackle udfordringer i samfundet igennem udvikling af nye produkter, services og processer. Ved at samle førende virksomheder og universiteter i et konsortium, styrkes den industrielle udnyttelse af eksisterende viden fra forskningsverden. Samtidig får de involverede udviklet deres kompetencer.

Hvorfor skal Danmark deltage i KIC?

Den centrale værdi for virksomheder og universiteter er at blive en del af et større og stærkere netværk med europæiske virksomheder og deres globale forsyningskæder. Der er en række gennemgående trends inden for produktionsforskningen, som alle kan drage nytte af. Med KIC er det muligt at lave internationalt netværk på tværs af virksomheder og forskningsinstitutioner, der kan give Danmark mere nytte af den nuværende forskning og viden inden for produktionsområdet. KIC AVM er således en slags MADE på europæisk plan. Mange andre lande har også etableret netværk, klynger og strukturer på nationalt plan, der minder om MADE. Derfor bliver KIC AVM et ”netværk af netværk”, hvor produktionsinteressenter mødes på tværs af landegrænser.

Hvad er værdien for danske virksomheder?

Det forventes, at KIC Added Value Manufacturing har partnere fra de største og mest kendte virksomheder og universiteter i Europa. Dansk deltagelse giver derfor adgang til disse virksomheder og forskningsmiljøer. Sammen har virksomhederne erfaringer og udviklingsinitiativer, der kan inspirere og danne grundlag for nye samarbejder på tværs af grænser, men også på tværs af brancher. KIC giver danske virksomheder mulighed for at deltage i forskellige initiativer og projekter med europæiske virksomheder og universiteter.
De fleste europæiske lande arbejder på en fælles ansøgning. MADE repræsenterer Danmark i ansøgningen, da MADE allerede dækker både universiteter, andre videninstitutioner og industrivirksomheder.
Ansøgerlandene er fordelt i fem geografiske undergrupper, kaldet Co-location Centres (CLC). Danmark er med i den ”nordlige gruppe”, hvor et fællestræk i gruppen er landenes evne til at være konkurrencedygtige i et højomkostningsland. Det, som bl.a. kendetegner Danmark, er et højt uddannelsesniveau og innovative virksomheder med flade strukturer. Arbejdskraften er fleksibel og omstillingsparat, og de ansatte er gode til at samarbejde. Disse styrker kan også genfindes hos de andre medlemmer af den nordlige gruppe.

Næste skridt

Europæisk samarbejde, på tværs af kulturer, fagområder og – ofte divergerende – industri - og forskningsinteresser, er ikke let. Det kræver åbenhed, tilpasningsvillighed og tålmodighed. Efter en årelang proces hvor parterne har været i dialog og nærmet sig hinanden, så afleveres den store KIC ansøgning 14. juli. Afgørelsen sker ultimo 2016, og hvis den bliver positiv, så vil KIC samarbejdet blive formaliseret, og 2017 vil så blive starten på et 7-årigt samarbejde med mulighed for 7 års forlængelse. 
Den positive slutbemærkning er, at der allerede nu - inden ansøgningen afleveres - er skabt nye perspektivrige relationer mellem mange parter. Der har været adskillige besøg med videnudveksling på dagsordenen, og der er etableret samarbejder om specifikke problemstillinger og andre ansøgninger.

Læs mere:

Produktionens Dag 2016 anbefalinger, www.di.dk/dibusiness/nyheder 
DI og Metal - Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion, www.di.dk/dibusiness/nyheder
MADE temaer og aktiviteter, www.made.dk

KIC AVM Faktaboks:

Tre overordnede formål: 
1) Økonomisk vækst i hele Europa med anvendelsen af allerede udviklede state-of-the-art teknologier,
2) jobskabelse og øget jobkvalitet og
3) styrkelsen af ”human capital” = de menneskelige ressourcer på alle niveauer i virksomheden.
KIC perioden er syv år, og bevillingen er på ca. 350 millioner euro. De bidrager til både infrastrukturen og de mange parter.
Der kan være 50 kernepartnere i ansøgningen, men et ubegrænset antal associerede partnere. Mange virksomheder, universiteter og klynger er allerede involveret i et KIC afledt samarbejde. Via en bevilling fra Uddannelses- og forskningsministeriet har MADE ansat en international projektkonsulent til at være den centrale tovholder i ansøgningen. Merete Nørby kan kontaktes på mnorby@made.dk eller +45 2112 3991
Yderligere KIC info via European Institute of Innovation and Technology: www.eit.europa.eu.